Aerial Photo

 

Fixed Wing

 

Multi Rotors

 

Lidar Solution

   

     

เครื่องบิน UAV (Unmanned aerial vehicle) ที่จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบ Fixed Wing และแบบ Multi Rotors และตัวเครื่องบินที่มีระบบ LiDAR Sensor สำหรับงานสำรวจและทำแผนที่ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้จาก UAV และเครื่องบินทั้งสามแบบนี้จะมีลักษณะเหมือนกันคือข้อมูลภาพที่เป็นลักษณะภาพถ่ายมุมสูง การเลือกใช้งานก็จะขึ้นอยู่กับ ขนาดของพื้นที่ ลักษณะงานและความต้องการของแต่ละหน่วยงานที่จะนำข้อมูลไปใช้ เช่น งานออกแบบ Deign ภูมิประเทศก่อนก่อสร้างจริง งานด้านการตรวจสอบ งานดินตัดหรือดินถมในเหมืองแร่ งานทำแผนที่ งานทำเส้นชั้นความสูง และคำนวณปริมาตร ฯลฯ

บริษัทฯ รับถ่ายภาพทางอากาศทุกประเภท พร้อมจำหน่ายเครื่องบินถ่ายภาพอากาศ

Our Catagories
     

Fixed Wing

- เป็นอากาศยานไร้คนขับแบบหนึ่งใบพัด - สามารถบินได้นานสูงสุด 45-50 นาที
- ต้านทานความเร็วลมได้มากถึง 45  
   กิโลเมตร/ชั่วโมง
- บินได้ที่ความสูง 50-500 เมตร
- ใช้พื้นที่ในการ Take off
- เหมาะสำหรับงานทำแผนที
- สามารถบินขึ้นลงแบบอัตโนมัติได้

 

Software Solutions

Multi Rotors

- เป็นอากาศยานแบบไร้คนขับแบบ
  หลายใบพัด ตั้งแต่ 4-8ใบพัด
- บินได้ที่ความสูง 50-500 เมตร
- สามารถบินได้นานสุดที่ 10-25 นาที
- Take off สามารถบินขึ้นในแนวดิ่งได้
- ถ่ายทอดสด Downlink HD
- เหมาะสำหรับงานสำรวจและงาน  ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

 

LiDAR Solution

- ให้บริการระบบ Air Born LiDAR
- มีกล้องถ่ายภาพทางอากาศ แบบ
   Professional สำหรับงาน
   Photogrammetry
- เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น  
  ถ่ายภาพทางอากาศทั้งจังหวัดหรือทั้ง
  ประเทศ
- เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็ว

 

งานด้านเกษตรกรรม

สำหรับท่านที่ทำงานด้านเกษตรกรรมและสนใจในงานด้านนี้ เรามี Solution ที่ใช้ในการหาค่า NDVI เพื่อนำค่าที่ได้นี้ไปวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ โรค ของพืช เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมิน คาดการณ์ผลผลิต และสามารถแก้ไขปัญหาโรคพืชได้ทันท่วงทีจากข้อมูลที่มี โดยเราใช้ตัว UAV แบบ Fixed wings ใส่กล้อง NIR บินเก็บข้อมูลและนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาค่า NDVI และแยกความสมบูรณ์ของพืชต่อไปในขั้นตอนการ Process และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำให้รู้ว่ามีพืชที่สมบูรณ์เท่าไหร่และไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ ตรงไหนสมบูรณ์ตรงไหนไม่สมบูรณ์จะได้แก้ไขปัญหาและปรับปรุงบำรุงพืชให้สมบูรณ์

งานด้านสำรวจ ทำแผนที่

สำหรับท่านที่ทำงานทางด้านสำรวจและทำแผนที่ งานทางด้านที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้าง ต้องการที่จะอัพเดตข้อมูล ดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน นำภาพ Ortho Photo ไปใช้ในงาน Digitize สร้างเป็น Base Map ของงานต่างๆ ด้วยภาพถ่ายทางอากาศที่มีความละเอียดสูง เรามี UAV ที่ใช้ในงานถ่ายภาพทางอากาศ ทั้งแบบ Multi rotor และแบบ Fixed wing ในการเลือกใช้แต่ละแบบจะขึ้นอยู่กับลักษณะของพื้นที่และลักษณะของงาน ถ้ามีพื้นที่มากก็จะใช้แบบ Fixed wing แต่ถ้าพื้นที่เล็กๆจะใช้เป็นแบบ Multi rotor บินถ่ายภาพ ถ้าท่านใดสนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ บริษัทอัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง รายละเอียดการติดต่อตามเว็บไซต์หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-402-0809